Category: War

MV Kerlogue

The Kerlogue is seen as exemplar of neutral Irish ships during World War II. She was very small. She was…